[Java] Tính tổng 2 số nguyên nhập từ bàn phím

Yêu cầu:

  • Nhập từ bàn phím 2 số a và b
  • Tình tổng a và b
  • In kết quả ra màn hình

Thực hiện:

  • Class

  • Viết code

Kết quả

Chú ý:

  • Các phép trừ các bạn chỉ cần sửa: int c = a – b;
  • Còn nhân chia thì điều kiện a hoặc b khác 0 nữa nhé!