[Java] Tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong Mảng (Array)

Yêu cầu:

  • Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất trong mảng (Array)
  • In giá trị ra màn hình

Thực hiện:

  • Class

  • Viết code

Kết quả

Xem thêm: Tìm số nhỏ nhất và lớn nhất nhập từ bàn phím