[Java] Tìm số nhỏ nhất và lớn nhất nhập từ bàn phím

Yêu cầu:

  • Tìm số nhỏ nhất và lớn nhất nhập từ bàn phím
  • In kết quả ra màn hình

Thực hiện:

  • Class

  • Viết code

Kết quả

Xem thêm: Tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong mảng