Câu lệnh CREATE TABLE trong SQL

Bài trước mình hướng dẫn CREATE DATABASE bằng 2 cách: Tạo trực tiếp trên giao diện SQL Server Management Studio và câu lệnh CREATE DATABASE. Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn tạo bảng (Table) trong Database: Xem lại Database BlogTruongGiang

» Read more