Câu lệnh CREATE TABLE trong SQL

Bài trước mình hướng dẫn CREATE DATABASE bằng 2 cách: Tạo trực tiếp trên giao diện SQL Server Management Studiocâu lệnh CREATE DATABASE. Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn tạo bảng (Table) trong Database:

  • Xem lại Database BlogTruongGiang mình tạo trong bài trước

Database BlogTruongGiang


Hướng dẫn tạo bảng (Table) trên giao diện

Cũng như tạo Database, tạo bảng (Table) bạn cũng có thể tạo trên giao diện trực quan SQL Server Management Studio:

  • Chuột phải Table New Table…

Tạo bảng

  • Xuất hiện giao diện:
  • – Column Name: Tên của cột. VD: Username, Password, Email,…
  • Data Type: Kiểu dữ liệu của cột đó. VD: varchar, nvarchar, int, float,…
  • – Allow Nulls: Nếu bạn CHECK vào thì cột bắt buộc phải nhập dữ liệu, mặc định là có thể trống. VD: Username, Password là phải có dữ liệu còn Email có thể trống.

Điền dữ liệu vào bảng

***Chú ý:

– Username: Khóa chính – Tức là chỉ có Username không được trùng

– Nhấn chuột phải vào mũi trên rồi chọn Set Primary Key (Tạo khóa chính)

Set Primary Key

  • Và tiếp theo các bạn lưu (Save) bảng này lại là xong!
  • – Nhấn vào biểu tượng SAVE

Nhấn SAVE

  • – Điền tên bảng cần Lưu

Điền tên bảng

  • Kiểm tra kết quả:

Bảng Accounts đã tạo thành công!


Hướng dẫn tạo bảng bằng câu lệnh

Đang cập nhật…