Một số câu lệnh SELECT đơn giản trong SQL Server

Sau khi chuyển Database từ máy này sang máy khác ở bài trước thành công, hôm nay mình hướng dẫn các câu lệnh SELECT đơn giản trong  SQL Server.

Để cho dễ thao tác và hướng dẫn sẽ đồng bộ các bạn thêm database dưới đây vào SQL Server trên máy các bạn: Link download

Database name: pubs

Câu lệnh sử dụng database: pubs để Excute

Sử dụng database: pubs

1/ Hiển thị thông tin sách (Bảng titles trong Database pubs)

Câu lệnh: SELECT * FROM titles 

  • titles: là bảng trong Database pubs
  • SELECT * FROM titles: sẽ hiển thị tất cả thông tin sách trong bảng titles

Câu lệnh SELECT đơn giản

 

2/ Hiển thị thông tin cần SELECT

Ở đây mình chỉ lấy dữ liệu 1 vài thông tin (title_id, title, type, price) từ bảng titles nên sẽ sử dụng câu lệnh SELECT như sau:

SELECT title_id , title, type , price
FROM titles

Tương tự như vậy chúng ta thực hiện tại các bảng khác và SELECT các thông tin cần.

Câu lệnh SELECT trong SQL Server

 

3/ SELECT và đặt tên cho cột trong kết quả

Khi SELECT mình sẽ đặt tên bằng cách sử dụng AS để người dùng dễ hiểu hơn. Cách này chỉ ảnh hưởng đến Show kết quả hoàn toàn không ảnh hưởng đến Database đang sử dụng.

SELECT title_id ASMã sách‘, title ASTên sách‘, price ASGiá bán
FROM titles

Sử dụng AS đặt tên cho tiêu đề

 

4/ SELECT TOP 3

Nếu sử dụng lệnh SELECT như thế này: SELECT TOP 3 * FROM titles thì kết quả chúng ta nhận được chỉ 3 sách đầu tiên.

Vậy số 3 ở đây có thể thay thế thành các số mà bạn muốn trong mệnh đề SELECT. VD Top 10: SELECT TOP 10 * FROM titles

Select top 3

Trên là một số câu lệnh truy vấn SELECT cơ bản trong SQL Server. Tuy nhiên, chúng ta có thể tùy biến các lệnh này theo mục đích khác nhau để lấy giá trị kết quả cần tìm.

Trong Select còn kết hợp một số hàm như:

SELECT [ ALL | DISTINCT ]
[ TOP (gia_tri_dau) [ PERCENT ] [ WITH TIES ] ]
Biu thc
FROM bng[WHERE “điu kin”]
[GROUP BY biu thc”]
[HAVING “điu kin”]
[ORDER BY biu thc [ ASC | DESC ]];